Condicions del servei de elrocio.cat

Benvingut/da a @elrocio.cat Amb l’ús dels productes, el programari, els serveis o els llocs web
de @elrocio.cat (“Serveis de @elrocio.cat”) vostè accepta els termes i condicions següents, i qualssevol polítiques, directrius o esmenes que @elrocio.cat li presenti de tant en tant, incloses, entre altres, les polítiques del programa i avisos legals, els quals s’anomenaran col·lectivament “Condicions”.

ÚS DELS SERVEIS
elrocio.cat i les seves empreses filials i associades, inclòs l’administrador del seu domini (“elrocio.cat”) li ofereixen Serveis, sempre que tingui l’edat legal necessària per constituir un contracte vinculant i no sigui una persona que no pot utilitzar els Serveis segons la legislació espanyola o altres jurisdiccions aplicables. Per tal d’accedir a alguns Serveis, pot ser que li demanem que ens faciliti informació actual i precisa, com ara dades d’identificació o de contacte, com a part del procés de registre i/o com a part de l’ús continuat dels Serveis. Vostè és responsable de mantenir la confidencialitat de la contrasenya del seu compte i també és responsable per totes les activitats que es realitzin al seu compte. Accepta notificar immediatament a elrocio.cat qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya o compte, o qualsevol altre incompliment de la seguretat. elrocio.cat no pot ser ni serà responsable de qualsevol pèrdua o perjudici de cap tipus com a conseqüència de no haver proporcionat a elrocio.cat informació precisa o no haver conservat la contrasenya de manera segura.

CONDUCTA APROPIADA
Accepta que tota la informació, les dades, el text, el programari, la música, el so, les fotografies, els gràfics, els vídeos, els missatges i altres continguts (col·lectivament, “Continguts”), són responsabilitat única de la persona que ha originat els esmentats Continguts. elrocio.cat es reserva el dret, però no l’obligació, de previsualitzar, marcar, filtrar, rebutjar, modificar o moure qualsevol Contingut accessible mitjançant els Serveis de elrocio.cat. Vostè comprèn que la utilització dels Serveis pot exposar-lo a Continguts ofensius, indecents o censurables i que utilitza els Serveis sota la seva responsabilitat. Per a alguns Serveis, elrocio.cat proporciona eines per filtrar el contingut sexual per adults. A més, hi ha programes i serveis disponibles al mercat per limitar l’accés a material que consideri censurable.

Accepta ser responsable de la seva pròpia conducta i de qualsevol Contingut que creï, transmeti o mostri durant l’ús dels Serveis, així com de qualsevol conseqüència que se’n derivi. Igualment, accepta utilitzar els serveis de elrocio.cat únicament amb finalitats legals i decents, i d’acord amb les Condicions i amb qualsevol política o directriu aplicable. Accepta que no participarà en cap activitat que interfereixi o pertorbi els Serveis de elrocio.cat o els servidors o les xarxes que s’hi relacionen.

A més d’aquest acord, el seu ús d’alguns Serveis específics de elrocio.cat està regulat per les polítiques o directrius concretes dels esmentats serveis i que s’incorporen específicament a aquest acord.

POLÍTICA DE PRIVADESA DE elrocio.cat


En utilitzar els Serveis de elrocio.cat, vostè reconeix i accepta que elrocio.cat pot accedir a les dades del seu compte i als Continguts associats amb aquest compte, així com conservar aquesta informació i difondre-la, si la llei ho requereix o si considera de bona fe que aquest accés, conservació o difusió són necessaris per: (a) adequar-se a qualsevol legislació, normativa, procés jurídic o petició governamental aplicable, (b) aplicar les Condicions, incloses la investigació de possibles infraccions, (c) detectar, evitar o actuar davant fraus, problemes de seguretat o tècnics (inclosos, entre d’altres, la filtració de correu brossa), o (d) protegir de danys imminents els drets, la propietat i la seguretat de elrocio.cat, els seus usuaris o el públic, tal com exigeix o permet la llei.

Vostè entén que el processament tècnic i la transmissió dels Serveis, incloent els seus Continguts, poden involucrar (a) transmissions per diverses xarxes i (b) canvis per conformar-les i adaptar-les a requisits tècnics de connexió de xarxes, dispositius o serveis.

Vostè també entén i accepta que el seu administrador de domini pot accedir al seu compte i al seu contingut i pot suspendre o cancel·lar el seu accés al compte i la seva capacitat de modificar el seu compte.

DRETS DE PROPIETAT

Drets de elrocio.cat

Vostè reconeix i accepta que els Serveis de elrocio.cat i qualsevol programari necessari utilitzat en relació als esmentats Serveis (“Programari”) contenen informació propietària i confidencial protegida per les lleis de propietat intel·lectual i altres lleis i tractats vigents. També reconeix i accepta que els Continguts que s’inclouen en anuncis de patrocinadors o que es presenten a través de Serveis de elrocio.cat estan protegits per drets d’autor, marques comercials, marques de serveis, patents o altres drets i lleis de propietat. Tret que elrocio.cat o altres tercers pertinents titulars de drets ho autoritzin explícitament, vostè no pot modificar, llogar, arrendar, oferir en préstec, vendre, distribuir ni crear obres derivades a partir d’aquests Serveis, Continguts o Programari, ni totalment ni parcial llevat que així s’autoritzi explícitament en acord per escrit independent.

D’acord amb les Condicions, elrocio.cat li concedeix una llicència intransferible i no exclusiva per utilitzar el codi del seu Programari, amb la condició que vostè no podrà, i no permetrà que cap tercer pugui, copiar, modificar, crear una obra derivada, tractar amb enginyeria o instrumentari invers o fer qualsevol altre intent de descobrir el codi font, vendre, assignar, atorgar subllicències, concedir un interès de garantia de o qualsevol altre transferència de drets del Programari, tret que ho permeti o requereixi explícitament la llei o que elrocio.cat ho hagi autoritzat expressament per escrit. Vostè accepta no utilitzar versions modificades d’aquest programari, incloses, entre altres, aquelles amb el propòsit d’obtenir accés no autoritzat als Serveis de elrocio.cat. Accepta no accedir als Serveis mitjançant qualsevol sistema diferent de la interfície proporcionada per elrocio.cat per a aquests efectes, tret que s’hagi autoritzat explícitament per escrit en un acord independent. Exceptuant que elrocio.cat ho hagi autoritzat explícitament, vostè accepta no utilitzar, copiar, imitar o incorporar cap marca registrada, marca de servei, disseny de marca, nom d’empresa o nom de producte de manera que pugui crear confusió entre els consumidors. També accepta que no durà a terme cap de les següents accions: eliminar, ocultar o modificar l’avís de drets d’autor, les marques registrades ni altres avisos de drets de propietat de elrocio.cat o de cap tercer que formin part, estiguin adjuntes o siguin accessibles juntament amb els Serveis o el Programari de elrocio.cat.

Els seus drets

elrocio.cat no reclama la propietat ni el control dels Continguts que enviï, publiqui o mostri en els Serveis o mitjançant aquests. Vostè o un tercer, segons s’escaigui, conserva totes les patents, marques registrades i drets d’autor dels Continguts que enviï, publiqui o mostri en els Serveis o mitjançant aquests, i és responsable de protegir aquests drets, segons s’escaigui. Pel fet d’enviar, publicar o mostrar Continguts en els Serveis pensats per estar disponibles al públic, vostè atorga a elrocio.cat una llicència mundial, no exclusiva i no subjecte a drets d’autor per reproduir, adaptar, modificar, publicar i distribuir els Continguts en els Serveis amb l’únic propòsit de mostrar, distribuir i promoure els Serveis de elrocio.cat. elrocio.cat es reserva el dret de sindicar els Continguts que enviï, publiqui o mostri en els Serveis i a utilitzar aquests Continguts en connexió amb qualsevol altre servei que ofereix elrocio.cat. A més, elrocio.cat es reserva el dret de negar-se a acceptar, publicar, mostrar o transmetre qualsevol Contingut, a la seva sola discreció.

Vostè representa i garanteix que té tots els drets, poders i autoritat necessaris per cedir els drets que s’atorguen mitjançant aquest document a qualsevol contingut enviat.

PROGRAMARI I ACTUALITZACIONS AUTOMÀTIQUES
L’ús que faci de qualsevol Programari proporcionat per elrocio.cat es regirà per les Condicions i per qualssevol termes i condicions addicionals de l’acord de llicència d’usuari que acompanya l’esmentat Programari. El programari de elrocio.cat pot registrar automàticament el seu número de versió o altra informació de diagnòstic i pot descarregar actualitzacions de manera automàtica per ampliar i desenvolupar els Serveis, incloses actualitzacions per resoldre errors, pedaços, funcions ampliades, complements absents i versions noves.

POLÍTIQUES SOBRE DRETS D’AUTOR I MARQUES REGISTRADES
elrocio.cat segueix la política de respondre als avisos de presumptes infraccions que compleixen amb la llei espanyola de protecció dels drets d’autor o altres lleis aplicables i de cancel·lar els comptes dels infractors reincidents.

Qualsevol ús dels noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, noms de domini i altres elements de marca distintius de elrocio.cat haurà de respectar les Condicions i les directrius per utilitzar els elements de marca actuals de elrocio.cat i qualsevol contingut inclòs o al qual es faci referència.

PRÀCTIQUES GENERALS AMB RELACIÓ A L’ÚS I EMMAGATZEMATGE
Vostè accepta que elrocio.cat no té cap responsabilitat per la supressió o incapacitat d’emmagatzemar els Continguts i altres comunicacions que mantingui o transmeti mitjançant els Serveis. Vostè reconeix que elrocio.cat no ha fixat cap límit superior en el nombre de transmissions que pot enviar o rebre mitjançant els Serveis de elrocio.cat ni la quantitat d’espai d’emmagatzematge que utilitza; tot i així, conservem el dret, a la nostra única discreció, de crear límits en qualsevol moment amb o sense avís.
v Al termini de l’ús que faci dels Serveis de elrocio.cat, inclosa la recepció d’un certificat o qualsevol altre document legal de confirmació de defunció, elrocio.cat tancarà el seu compte i no podrà obtenir cap contingut del mateix.

ÚS PERSONAL NO COMERCIAL
Vostè accepta no reproduir, duplicar, copiar, vendre, negociar, revendre ni explotar, amb qualsevol propòsit comercial, cap part dels Serveis de elrocio.cat, ni utilitzar o accedir als Serveis de elrocio.cat, tret que se li hagi permès fer-ho explícitament en les Condicions o en un acord d’autorització per escrit diferent.

MODIFICACIONS DEL SERVEI
elrocio.cat es reserva el dret en qualsevol moment i de tant en tant de modificar o interrompre, temporal o definitivament, els Serveis de elrocio.cat, o qualsevol de les seves parts, amb o sense avís. Vostè accepta que elrocio.cat no s’ha de considerar responsable davant seu ni davant cap tercer per la modificació, suspensió o interrupció dels Serveis.

CANCEL·LACIÓ
Vostè pot interrompre l’ús dels Serveis de elrocio.cat en qualsevol moment. Accepta que, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, inclòs un període d’inactivitat del compte, elrocio.cat pot cancel·lar el seu accés als Serveis, cancel·lar les Condicions o suspendre o cancel·lar el seu compte. En cas de cancel·lació, el seu compte serà desactivat i pot ser que no se li permeti accedir als Serveis de elrocio.cat, al seu compte o a qualsevol fitxer o altre contingut del seu compte. Les seccions 10 (Cancel·lació), 13 (Exoneració), 14 (Declinació de garanties), 15 (Limitació de responsabilitat), 16 (Exclusions i Limitacions) i 19 (inclosa la llei aplicable, la divisibilitat i l’estatut de limitacions) de les Condicions, sobreviuran al venciment o la cancel·lació.

PUBLICITAT
Alguns dels Serveis de elrocio.cat es financen amb els ingressos publicitaris i poden publicar anuncis i promocions en el servei. Aquests anuncis es poden centrar en el contingut de la informació inclosa als Serveis de elrocio.cat, a les consultes que s’hi realitzen o a altra informació. La manera, modalitat i abast de la publicitat fets per elrocio.cat als seus Serveis estan subjectes a modificacions. Amb relació al seu ús dels Serveis de elrocio.cat, vostè accepta que elrocio.cat pot col·locar aquesta publicitat i que elrocio.cat no serà responsable de les pèrdues o danys de cap tipus que vostè pugui patir com a conseqüència de la presència d’aquests anunciants als Serveis de elrocio.cat o dels contractes subseqüents que pugui realitzar amb els anunciants.

ENLLAÇOS
Els Serveis de elrocio.cat o terceres parts poden proporcionar enllaços a recursos o pàgines web. Atès que elrocio.cat pot no tenir control sobre aquests recursos i pàgines, vostè reconeix i accepta que elrocio.cat no és responsable de la disponibilitat d’aquests recursos o pàgines externes, i que no dóna suport ni tampoc és responsable dels continguts, anuncis, productes o altres materials que es trobin en aquests recursos o pàgines. També reconeix i accepta que elrocio.cat no serà responsable, directament o indirecta, dels danys o pèrdues ocasionades o suposadament provocades per l’ús o dependència d’aquests continguts, béns o serveis disponibles mitjançant aquests recursos o pàgines web.

INDEMNITZACIONS
Vostè accepta indemnitzar i mantenir indemnes elrocio.cat, els seus subsidiaris, afiliats, representants, agents, empleats, anunciants, llicenciadors, proveïdors o socis (col·lectivament, “elrocio.cat i els seus associats”), de les queixes de tercers derivades de l’ús, o relacionades amb aquest ús, que faci dels Serveis de elrocio.cat, de la violació de les Condicions o de qualsevol altra acció relacionada amb la utilització dels serveis de elrocio.cat, incloses qualsevol responsabilitat o despesa derivades de les queixes, pèrdues, danys (reals i resultants), plets, judicis, costos de litigis i honoraris d’advocats de qualsevol tipus i naturalesa. Donat el cas, elrocio.cat li proporcionaria l’avís per escrit d’aquestes reclamacions o accions judicials.

DECLINACIÓ DE GARANTIES
VOSTÈ RECONEIX I ACCEPTA EXPLÍCITAMENT QUE:
L’ÚS QUE FACI DELS SERVEIS ES DESENVOLUPA SOTA EL SEU RISC EXCLUSIU. ELS SERVEIS DE elrocio.cat ES SUBMINISTREN EN “L’ESTAT EN QUÈ ES TROBEN” I “SUBJECTES A LA SEVA DISPONIBILITAT”. AMB TOTA L’EXTENSIÓ QUE PERMETI LA LLEI, elrocio.cat I ELS SEUS ASSOCIATS NO ATORGUEN CAP GARANTIA DE QUALSEVOL NATURALESA, JA SIGUI EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSES, ENTRE D’ALTRES, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITZACIÓ, D’IDONEÏTAT PER A UN FI CONCRET I DE NO INFRACCIÓ. elrocio.cat I ELS SEUS ASSOCIATS NO ATORGUEN CAP GARANTIA QUE (i) ELS SERVEIS COMPLIRAN ELS VOSTRES REQUISITS, (ii) ELS SERVEIS NO TINDRAN INTERRUPCIONS, SERAN OPORTUNS, SEGURS I LLIURES D’ERRORS, (iii) ELS RESULTATS QUE S’OBTINGUIN DE L’ÚS DELS SERVEIS DE elrocio.cat SERAN PRECISOS O MEREIXEDORS DE CONFIANÇA, (iv) LA QUALITAT DELS PRODUCTES, ELS SERVEIS, LA INFORMACIÓ O QUALSEVOL ALTRE MATERIAL COMPRAT O OBTINGUT PER VOSTÈ A TRAVÉS DELS SERVEIS COMPLIRÀ AMB LES SEVES EXPECTATIVES I (V) QUALSEVOL ERROR DEL PROGRAMARI SERÀ REPARAT. LA DESCÀRREGA O OBTENCIÓ DE MATERIAL PER QUALSEVOL ALTRE MITJÀ A TRAVÉS DELS SERVEIS DE elrocio.cat SERÀ AL SEU COMPTE I RISC I VOSTÈ SERÀ L’ÚNIC RESPONSABLE DELS DANYS PRODUÏTS AL SEU SISTEMA INFORMÀTIC O DE LA PÈRDUA DE DADES DERIVATS DE DESCARREGAR EL MATERIAL EN QÜESTIÓ. CAP ADVERTÈNCIA O INFORMACIÓ, SIGUI ORAL O PER ESCRIT, OBTINGUDA PER L’USUARI A TRAVÉS DE elrocio.cat O DELS SERVEIS DE elrocio.cat DONARÀ ORIGEN A CAP GARANTIA QUE NO S’HAGI ESTABLERT EXPRESSAMENT A LES CONDICIONS.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
VOSTÈ RECONEIX I ACCEPTA EXPLÍCITAMENT QUE EN CAP CAS elrocio.cat I ELS SEUS ASSOCIATS SERAN RESPONSABLES DE DANYS DIRECTES, INDIRECTES, INCIDENTALS, ESPECIALS, CONSEGÜENTS O EXEMPLARS, INCLOSOS, ENTRE D’ALTRES, ELS DANYS PER PÈRDUA DE BENEFICIS, DE REPUTACIÓ, D’ÚS, DE DADES O ALTRES PÈRDUES NO TANGIBLES (ENCARA QUE elrocio.cat O ELS SEUS ASSOCIATS HAGIN ESTAT ADVERTITS DE LA POSSIBILITAT DE L’EXISTÈNCIA D’AQUESTS DANYS) DERIVATS DE: (i) L’ÚS O LA INCAPACITAT D’UTILITZAR ELS SERVEIS DE elrocio.cat; (ii) EL COST INCORREGUT PER L’OBTENCIÓ DE BÉNS I SERVEIS SUBSTITUTIUS DERIVAT DE BÉNS, DADES, INFORMACIÓ O SERVEIS COMPRATS O OBTINGUTS, O DE MISSATGES REBUTS O TRANSACCIONS REALITZADES A TRAVÉS DELS SERVEIS O DES DELS SERVEIS; (iii) L’ACCÉS NO AUTORITZAT A LES SEVES TRANSMISSIONS O DADES, O L’ALTERACIÓ D’AQUESTES TRANSMISSIONS O DADES; (iv) DECLARACIONS O CONDUCTA DE TERCERS A TRAVÉS DELS SERVEIS DE elrocio.cat; O (v) QUALSEVOL ALTRE ASPECTE RELACIONAT AMB ELS SERVEIS.

EXCLUSIONS I LIMITACIONS
RES DEL QUE S’ESTABLEIX EN AQUEST ACORD EXCLOU O LIMITA LES CONDICIONS, LES GARANTIES, ELS DRETS O LA RESPONSABILITAT QUE TÉ elrocio.cat RESPECTE A LES PÈRDUES QUE NO ES PODEN EXCLOURE O LIMITAR LEGALMENT. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN L’EXCLUSIÓ DE DETERMINADES GARANTIES O CONDICIONS NI LA LIMITACIÓ O EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT PER PÈRDUES O DANYS PROVOCATS PER NEGLIGÈNCIA, INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE, INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS IMPLÍCITES O DANYS ACCIDENTALS O CONSEQÜENTS. PER AQUEST MOTIU, NOMÉS S‘APLICARAN LES LIMITACIONS ANTERIORS DE LES SECCIONS 14 I 15 QUE SÓN LEGALS A LA SEVA JURISDICCIÓ I LA RESPONSABILITAT DE elrocio.cat QUEDARÀ LIMITADA A LA MÀXIMA EXTENSIÓ PERMESA PER LA LLEI.

NO BENEFICIARIS EXTERNS
Vostè accepta que, tret que s’hagi establert expressament en les Condicions, no hi haurà beneficiaris externs d’aquestes Condicions.

AVÍS
Vostè accepta que elrocio.cat li pot proporcionar qualsevol avís, incloent-hi els relatius a canvis en les Condicions, per correu electrònic, correu ordinari o anotacions en els Serveis de elrocio.cat.

INFORMACIÓ GENERAL
Totalitat de l’acord. Les Condicions (incloses totes les polítiques, directrius o esmenes que elrocio.cat li presenti de tant en tant, com ara Polítiques del programa o Avisos legals) constitueixen tot l’acord entre vostè i elrocio.cat i regeixen la utilització que vostè faci dels Serveis de elrocio.cat, i substitueixen íntegrament qualsevol acord previ que pogués tenir amb elrocio.cat pel que fa a l’ús dels seus Serveis. Vostè també pot estar subjecte a termes i condicions addicionals que poden aplicar-se quan utilitzi o adquireixi altres serveis de elrocio.cat, serveis d’afiliats, contingut de tercers o programari de tercers.

Llei aplicable i jurisdicció competent. Aquestes Condicions i la relació entre vostè i elrocio.cat estaran regides per les lleis de l’Estat de Califòrnia, sense que això representi un conflicte amb les seves clàusules legals. Vostè i elrocio.cat accepten sotmetre’s a la jurisdicció personal i exclusiva dels tribunals ubicats al comtat de Santa Clara, Califòrnia.

Renúncia i divisibilitat de les Condicions. El fet que elrocio.cat no exerceixi o no apliqui qualsevol dret o clàusula de les Condicions no es considerarà una renúncia a aquest dret o clàusula. Encara que alguna de les clàusules de les Condicions fos declarada no vàlida per un tribunal competent, les parts acorden que el tribunal en qüestió haurà de procurar donar validesa a les intencions de les parts tal com indica la clàusula, i les altres clàusules de les Condicions conservaran tota la seva força i efecte.

Estatut de limitacions. Vostè accepta que, independentment de qualsevol estatut o llei contraris, qualsevol reclamació o causa de demanda derivada de l’ús dels Serveis de elrocio.cat o de les Condicions, o relacionada amb ells, ha de presentar-se dins del termini d’un (1) any a comptar des del moment en què aquesta reclamació o causa de demanda es va produir, o bé eliminar-se definitivament. Els títols dels apartats de les Condicions obeeixen únicament a qüestions de conveniència i no tenen cap efecte legal ni contractual.